Hasta Ve Çalışan Güvenliği

Hasta Ve Çalışan Güvenliği

1.HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI

 • Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

 

2. SAĞLIK HİZMETİ VERENLER ARASINDA İLETİŞİM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 • Hasta bakım sürecinin önemli bileşenlerden biri olan iletişim güvenliğinin sağlanması ve sağlık  hizmeti sunumunda sıklıkla ortaya çıkan tıbbi hatalara doğrudan neden olan iletişim hatalarının   oluşmasının engellenmesi.

 

3.İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 • İlaçların güvenli uygulamalarına ilişkin tüm süreçleri tanımlayarak bu süreçlerdeki tüm safhalarda görev alan sağlık çalışanlarının görevlerini belirlemek ve aynı zamanda ilaç hatalarında izlenecek uygulamaları saptamaktır.

 

4.KAN TRANSFÜZYONUNUN GÜVENLİ UYGULAMALANMASINI SAĞLAMAK

 • Hastanemizde kan ve kan ürünlerinin transfüzyonunda uyulması gerekli kuralları belirlemek gerekli talimat, prosedür ve formları hazırlamak, Personele Kan ve Kan ürünleri Transfüzyonunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim vermek ve olası komplikasyonları önlemektir.

 

5.ENFEKSİYON RİSKLERİNİN AZALTILMASI

 • Hastanemizde Enfeksiyon kontrol komitesi kurularak olası riskleri saptamak ve engel olmak,Enfeksiyonların engellebmesi ve  takibi için gerekli Prosedür,Talimat,PLAN ve Programların hazırlanması.

 

6.HASTA DÜŞMELERİNİN ENGELLENMESİ

 • Kurumumuzdan hizmet almakta olan hastaların, hizmet sürecinde; hastaların düşme riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak Yatan hastalarda düşme riski değerlendirilmesi yapılmasını sağlamak. Hastanın düşmelerden kaynaklanabilecek olası zarar görme riskini azaltmak.

 

7.GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARININ SAĞLANMASI

 • Ameliyathanenin  cerrah ve hemşire için etkili, yeterli ve hasta için güven verici bir yer olmasını sağlamak. Ameliyatta hasta güvenliğini sağlamak için doğru hastaya doğru cerrahi yöntem, doğru dozda ilaç,enfeksiyon kontrolü, doğru taraf cerrahisi ,anesteziyi doğru uygulamak  ve  olası cerrahi riskleri önlemek.

 

8.TEMEL YAŞAM DESTEĞİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI (MAVİ KOD UYGULAMASI)

 • Hastanemizde acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin (Mavi Kod Ekibi) en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını ve olaya müdahalesini sağlamak.

 

9.YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI (PEMBE KOD UYGULAMASI)

 • Hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması üzere bir tehlike anında (kaçırılma v.s.)

güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamak.

 

10.HASTA VE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL SALDIRI,CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALMALARINA KARŞI GEREKLİ

      GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI

 • Hastanede hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamak.

 

11.AFETLER VE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TEDBİR ALINMASI

 • Olası afetlere karşı önceden hazırlanan AFET PLANI’nı güncelliğini sağlamak,Planda görevli personel bilgilendirmelerini ve eğitimlerini yapmak,Yangın,Deprem ve Tahliye planı tatbikatları düzenleyerek olası afet durumlarında hazır olmak.

 

……../……./2013

ONAY